Kontenery - Eco Containers

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Administratorem danych osobowych i operatorem strony internetowej www.ecocontainers.com (zwaną dalej „Serwis”) jest Balticon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 9581639003, REGON: 22109875200000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000366414 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 31 050 000,00 zł, wpłacony w całości (zwaną dalej „Spółką”).

2.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – Spółka zobowiązuje się do poszanowania prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie Spółka podkreśla, że stronę internetową www.ecocontainers.com można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

3.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jego użytkownikach (zwanych dalej „Klientami”) i ich zachowaniu poprzez:

  1. dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach;
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies;
  3. gromadzenie logów serwera www przez Spółkę.
4.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zamiarem korzystania lub korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Spółkę.

5.

Celem niniejszej polityki prywatności jest troska o bezpieczeństwo powierzonych przez Klientów danych osobowych, określenie procedur zapobiegania udostępniania danych osobowych osobom nieupoważnionym, a także ich realizowanie i kontrola zgodności z powszechnie obowiązującym prawem – m.in. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą o ochronie danych osobowych.

6.

Pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele Spółki lub inne spółki w ramach grupy kapitałowej, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych Klientów w ramach niniejszego Serwisu zobowiązani się do zachowania ich w tajemnicy.

7.

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w ramach dobrowolnie wyrażanej zgody przez Klienta, np. w sytuacji podjęcia kontaktu ze Spółką poprzez wypełnienie formularzu na stronie internetowej, lecz także w przypadkach, w których unormowania prawne upoważniają Spółkę do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§2 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

W przypadku, w którym dane są przetwarzane przez Administratora (Spółkę) w celu wykonania umowy pomiędzy Klientem a Administratorem lub w celu wykonania innych zobowiązań na rzecz Klienta przez Administratora (np. do prowadzenia konta klienta), dane osobowe Klienta, Administrator będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań, np. wynikających z umowy sprzedaży lub najmu oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń Klienta wobec Administratora i roszczeń Administratora wobec Klienta, związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy sprzedaży lub najmu, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem, np. z zawartą umową (np. w celach rozliczeniowych związanych z daną umową, dane Klienta będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

2.

W przypadku, w którym dane Klienta są przetwarzane przez Administratora z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane osobowe Klienta Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że Klient skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Administrator może przechowywać dane Klienta przez okres przedawnienia roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Klienta, wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

3.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, Administrator może przechowywać dane Klienta przez okres przedawnienia roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Klienta, wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Administratora wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

4.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących udzielenie odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu, pytanie, skargę lub sugestię, Administrator może przechowywać dane Klienta przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwróci do Administratora, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń Klienta wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Klienta, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

5.

Ponadto, w przypadku skierowania roszczeń w stosunku do Administratora lub przez Administratora, np. w związku z umową sprzedaży lub najmu zawartą pomiędzy Klientem a Administratorem, dane Klienta będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich roszczeń.

6.

W przypadku, gdy dane Klienta są przetwarzane przez Administratora z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny, Administrator będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Administratorze właściwy obowiązek prawny. Jeżeli dane Klienta będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, w tym zakresie będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora posiadania dokumentu tych zdarzeń.

§3 FORMULARZE WYKORZYSTYWANE W SERWISIE

1.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta w formularzach i może zapisywać informacje o parametrach połączenia, a w szczególności informacje dotyczące oznaczenia czasu lub adresu IP Klienta.

2.

Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Klienta, jednakże mogą być udostępnione podmiotom określonym w §1 ust. 6, operatorom domen internetowych, dostawcom oprogramowania, serwisom obsługującym płatności lub innym podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w tym zakresie.

3.

Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

4.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Klientowi, który je tam umieścił. Klient ma również prawo do ich modyfikacji lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, po uprzednim zgłoszeniu zastrzeżenia.

§4 INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1.

Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest pod adresem internetowym: http://wszystkoociasteczkach.pl.

2.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu.
3.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej z której korzysta Klient.

5.

Ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, a także rozwój Serwisu.

2.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, a w szczególności związanych z działalnością Spółki. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis lub Spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Spółka zaleca się zapoznać.

3.

Na każdorazowe żądanie Klienta, Spółka udzieli wszelkich informacji o danych osobowych w bazie danych. Informacja jest bezpłatna i zostanie przekazana niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami przetwarzania danych osobowych (RODO). W tym celu Spółka udostępnia mailowy adres kontaktowy: biuro@balticon.pl.