Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez

BALTICON S.A.

 

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

III. Warunki świadczenia usług

IV. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego, bezpieczeństwo świadczenia Usług

V. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umowy

VI. Dostawa zakupionego produktu

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Ochrona danych osobowych Usługobiorcy

X. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

1.  Definicje pojęć użytych w regulaminie:

1)   Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BALTICON S.A.

2)   Strona WWW – strona internetowa www.ecocontainers.com,

3) Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczna przez BALTICON S.A., w szczególności za pomocą strony www.ecocontainers.com, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,

4) BALTICON S.A. lub Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną: przedsiębiorca BALTICON S.A., ul. prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. NIP: 9581639003, REGON: 221098752, telefon nr: +48 58 663 02 05, e-mail: sklep@ecocontainers.com

5)  Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi BALTICON S.A. świadczonej drogą elektroniczną (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),

6)   Umowa – umowa kupna sprzedaży zawierana pomiędzy Usługobiorca a Usługodawcą za pośrednictwem strony www.ecocontainers.com, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,

7)  Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej;

8) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

9) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),

10) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,

11) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176, z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny.

 

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności zawieranie i realizację umów sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę na stronie www.ecocontainers.com oraz przesyłania informacji handlowych.

 

III. Warunki świadczenia usług

1. BALTICON S.A. świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin jest dostępny na stronie www.ecocontainers.com.

2. BALTICON S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego BALTICON S.A., mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany, w miarę możliwości, na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, BALTICON S.A. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4. Usługodawca przekazuje poprzez stronę www.ecocontainers.com lub pocztą elektroniczną informacje o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez BALTICON S.A. oraz o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. BALTICON S.A. jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat.

6. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Usługobiorca może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.

7. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie do przesyłania informacji handlowych lub korespondencji związanej z realizacją Umowy. Zarówno BALTICON S.A. jak i Usługobiorca nie mogą za jego pomocą dostarczać treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

IV. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego, bezpieczeństwo świadczenia Usług

1. W celu właściwej współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy, Usługobiorca powinien używać powszechnie stosowane standardowe urządzenie informatyczne, w szczególności komputer, tablet, aparat telefoniczny z dostępem do Internetu. Na urządzeniu tym powinna być zainstalowana przeglądarka internetowa, w szczególności: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome.

2.  Usługodawca zamieszcza na stronie www.ecocontainers.com informacje o:

1)  funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca,

2)  potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług droga elektroniczną.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl lub na stronie www.cert.pl.

4.  Zaleca się, aby Usługobiorca zainstalował na urządzeniu informatycznym program zabezpieczający przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym.

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, e-mail

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      zalogować się do Sklepu;

2.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);

3.      Po dodaniu produktu do Koszyka można:

a.      Kontynuować zakupy

b.      Kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”

4.      Następnie w koszyku należy wypełnić dane adresowe wraz z danymi do faktury

5.      Kolejnym krokiem jest wybranie sposobu dostawy oraz opcji płatności

6.      Następnie należy potwierdzić znajomość Regulaminu oraz kliknąć w przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

7.      Ostatnim krokiem jest opłacenie zamówienia w określonym terminie za pomocą przelewu bankowego.

8.      Przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres sklep@ecocontainers.com przyspieszy proces realizacji zamówienia.

 

V. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umowy

1.  Usługobiorca składając zamówienie na stronie www.ecocontainers.com zawiera z BALTICON S.A. umowę sprzedaży zamówionych produktów oraz otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie złożonego zamówienia. Umowa może być zawarta za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności strony WWW, poczty elektronicznej lub telefonu. Umowę może zawierać jedynie osoba pełnoletnia mająca ukończone 18 lat.

2.  W celu wyboru właściwego produktu, Usługobiorca powinien dokładnie zapoznać się z opisem produktu, który znajduje się przy każdym produkcie. BALTICON S.A. dokłada należytej staranności, aby były one prawidłowe i aktualne.

3.  Zdjęcia produktów są ilustracjami poglądowymi, w związku z tym mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów, w szczególności z powodu właściwości systemu informatycznego, monitora komputerowego, karty graficznej komputera itp. Różnice te nie mają wpływu na właściwości opisywanych produktów oraz nie mogą być podstawą reklamacji lub zwrotu produktów.

4.  W zamówieniu Usługobiorca wskazuje:

1) zamówione produkty,

2) sposób dostawy: pod wskazany przez Usługobiorcę adres oraz odbiór osobisty,

3) sposób płatności: przelew na konto bankowe     

4) dokument sprzedaży: faktura

5) adres, pod jaki ma być dostarczony dany produkt.

5.  Ceny towarów oferowanych na stronie WWW są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

6.  W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie następujących danych:

IMIĘ i NAZWISKO
ADRES
NR.TELEFONU
E-MAIL

8.  W przypadku żądania wystawienia faktury VAT Usługobiorca podaje dane:

NAZWA FIRMY
ADRES
NR.TELEFONU
E-MAIL
NIP

9.  Usługobiorca składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji poprzez zaznaczenie check-box informującego o akceptacji Regulaminu. Do wyrazu „Regulamin” dołączony jest link do treści Regulaminu.

10.  Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia po jego uprzednim opłaceniu. Tym samym uznaje się, że umowa została zawarta.

11. Usługobiorca może na każdym etapie składania zamówienia, ale przed zawarciem Umowy, zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

12.  Usługobiorcy, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania zakupionego w sklepie internetowym www.ecocontainers.com produktu bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 13, przed jego upływem.

13.  Odstąpienie od Umowy, w przypadku określonym w ust. 12, wymaga odesłania na adres Usługodawcy zakupionego produktu wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, że odstępuję od zawarcia Umowy nr ..... z dnia .............. zawartej w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej www.ecocontainers.com.

 Data otrzymania produktu ……….. data złożenia oświadczenia złożenia oświadczenia ……….. ,    Imię i nazwisko ………. , adres zamieszkania  ………. ,  Podpis ………… ”.

14.   W przypadku odstąpienia od umowy, w trybie określonym w ust. 12, Usługobiorca zwraca towar, podlegający zwrotowi, w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Usługodawcy. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 13, oraz po otrzymaniu zwróconego towaru, Usługodawca przekazuje należność uiszczoną za zwrócony towar. Usługobiorca ponosi koszty transportu związane ze zwrotem towaru.

VI. Dostawa zakupionego produktu

1) Produkty są wysyłane do Usługobiorcy niezwłocznie w terminie określonym na karcie każdego produktu. Na czas dostarczenia przesyłki na wskazany przez Usługobiorcę adres składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie zamówionych produktów, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie przesyłki) oraz czas dostawy.

 

2) Czas dostarczenia przesyłki określony na karcie każdego produktu zaczyna biec od następnego dnia roboczego po dniu w którym Usługodawca potwierdził złożenie zamówienia po jego uprzednim opłaceniu- wg paragrafu V pkt. 10.

3) Rozładunek kontenerów przeprowadzany jest za pomocą dostosowanego do tego dźwigu HDS. Koszt ten nie jest wliczony w koszt transportu i pokrywa go Usługobiorca. Usługodawca nie pośredniczy w znalezieniu firmy zajmującej się wyładunkiem kontenerów.

 

2. Jeśli zamówione produkty będą chwilowo niedostępne, co spowoduje przekroczenie terminu realizacji zamówienia, Usługobiorca otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania z zamówieniem.

3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem operatorów spedycyjnych lub podmiotów kurierskich. Koszty dostawy zakupionego produktu podawane są na stronie internetowej www.ecocontainers.com podczas procesu zakupowego. Koszt transportu podawany jest po wpisaniu kodu pocztowego adresu dostawy.

4. Dostawa zamówionych produktów może być opóźniona ze względu na działania siły wyższej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia lub niedostarczenie zamówionych produktów z powodu błędnie lub niedokładnie podanego przez Usługobiorcę adresu dostawy.

6. Po otrzymaniu przesyłki Usługobiorca winien dokładnie sprawdzić stan zamówionych produktów i o ewentualnych wadach rodzajowych, jakościowych lub ilościowych niezwłocznie poinformować BALTICON S.A..

7. W razie stwierdzenia przez Usługobiorcę przy odbiorze uszkodzenie przesyłki należy w obecności kuriera lub przedstawiciela spedytora spisać protokół i uszkodzone produkty wysłać na adres Usługodawcy na koszt BALTICON S.A. lub nie odbierać przesyłki.

 

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

1.  Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należyta starannością oraz ponosi odpowiedzialność za nienależyte jej wykonanie.

2.   BALTICON S.A. nie ponosi odpowiedzialności:

a)  za przerwy w świadczeniu usług wynikające z działania siły wyższej.

b)  za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy lub niewłaściwego funkcjonowania systemu informatycznego Usługobiorcy,

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego 

1.  Reklamacje mogą być składane z tytułu:

1) nieotrzymania zakupionego produktu w określonym w umowie terminie,

2) otrzymania niewłaściwego, wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem produktu.

2.  Reklamacja musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności, przesłana na adres Usługodawcy jako przesyłka pocztowa (w formie papierowej) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@ecocontainers.com

3.  Reklamację można wnieść w terminie określonym na stronie internetowej dotyczącej zakupionego produktu. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi 24 miesiące na produkty nowe, 12 miesięcy na produkty odnowione i 6 miesięcy na produkty używane licząc od dnia, kiedy produkt został dostarczony Usługobiorcy.

4.  Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5.  BALTICON S.A. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wpływu. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, BALTICON S.A. powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysłana zostanie na adres e-mail lub jako przesyłka pocztowa na adres wskazany przez Usługobiorcę.

6.  Brak informacji o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym w ust. 5 terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

7.  Usługobiorca niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego produktu. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy za wady zakupionego produktu zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego.

8.  Usługobiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego produktu, jeżeli nie zawiadomi Usługodawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia lub w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Do zachowania tych terminów wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed ich upływem zawiadomienia o wadach zakupionego produktu.

9.  Jeżeli zakupiony produkt ma wady, Usługodawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, niezwłocznie wady usunie lub zwróci Usługobiorcy należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Usługobiorcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Usługobiorcę. Koszty przesłania reklamowanego towaru pokrywa Usługodawca.

 

IX. Ochrona danych osobowych Usługobiorcy

1. BALTICON S.A., na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uprawniony jest do przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,

4) adres elektroniczny Usługobiorcy.

2. Na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres, o którym mowa w ust. 1. wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Głównym Administratorem Danych Osobowych jest: BALTICON S.A. , ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. NIP: 9581639003, REGON: 221098752

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Usługobiorca korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.,

5.Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu realizowania Umowy, nie przewiduje się przekazywania danych osobowych odbiorcom danych osobowych w tym do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

7. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Usługodawca jest obowiązany w terminie 30 dni:

1) poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji:

a)     czy taki zbiór istnieje,

b)     o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c)      od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

d)     o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,

e)     o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

2) podać w formie zrozumiałej:

a)     jakie dane osobowe zawiera zbiór,

b)     w jaki sposób zebrano dane,

c)      w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,

d)     w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji tych udziela się na piśmie.

8. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych wyżej, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

3) przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Głównym Administratorem Danych Osobowych

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, w szczególności prawa autorskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej www.ecocontainers.com.

3.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie www.ecocontainers.com. zamówienie złożone przed publikacją zmienionego Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.